ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó módosítás: 2019.12.10.


A Silko 2012 Kft. mint az üzlet és méretes szabóság (a továbbiakban: Üzlet) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

 Az Üzlet az irányadó adatvédelmi jogszabályok – különösen az új uniós adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet – GDPR) és a hatályos magyar törvények (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) – előírásainak betartásával nyújtja szolgáltatásait, értékesíti termékeit és végzi üzleti tevékenységét.
Felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

•  Az adatkezelő

1.1. Fenti szabályozás értelmében adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. A Silko 2012 Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
cégnév: Silko 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Silko 2012 Kft.)
székhely: 1061 Budapest Andrássy út 5. 3.em 8.
A központi ügyintézés helye: 1061 Budapest, Andrássy út 9.
cégjegyzékszám: 20-09-073045 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
adószám: 24129675-2-42
telefonszám: +36302388881
email cím: [email protected]

•  Az Adatkezelő által kezelt adatok

2.1. A megrendelés és regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.2. Az Üzlet üzemeltetéséhez és a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.
2.3. A regisztráció során kért adatok:
– Név, email cím, telefonszám, születési idő, cím
– Szállítási és számlázási adatok: név, cím (irányítószám, ország, város, utca, házszám)

•  Az adatkezelés célja, időtartama

3.1. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag az Ön megrendelésének teljesítése, továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel. A regisztráció során megadott elektronikus címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet, marketinganyagot csak az Ön hozzájárulásával, a jogszabálynak megfelelő esetekben és módon küldünk.
3.2. Az adatokat elsődlegesen a Silko 2012 Kft. munkatársai jogosultak megismerni az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a megrendelés teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat átadjuk.
3.3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.
3.4. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok törléséig tart. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer 12 hónapig tárolja.
•  Az adatkezelés jogalapja
4.1. Az adatok kezelésének jogalapja a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, valamint az Info tv.

•  Az adatok töröltetése 

5.1. Amennyiben a regisztráció során megadott adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat rendelkezésünkre áll, az adatot helyesbítjük.
 5.2. Az adatot törölni kell, ha:
– kezelése jogellenes,
– Ön ezt kéri,
– az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

•  Tájékoztatás

6.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: [email protected])  fordulhat, vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. 
•  Egyéb
7.1.  A Silko 2012 Kft. mindent megtesz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonsága érdekében, továbbá megtesz minden rendelkezésére álló intézkedést, amely megakadályozza az adatok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, esetleges megsemmisülését.
7.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

Visszahívás igénylése

Személy

Minden sikeres ember egyszer túlnő a divaton, és belép a Silka ajtaján.

Foglaljon időpontot a személyre szabott kiszolgálásért.